O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ: Město Zubří
Večtvrtek 10. 10. 2019 se v Klubu Zubří rozpovídá o sexu převážně nevážně odborník na slovo vzatý doktor Radim Uzel. Písničkami vše doplní Pepa Štross, kterého si někteří z vás mohou pamatovat z loňského roku, kdy zde doprovázel Iva Šmoldase. (více n
5 - BAS
v oblasti ochranačlověka za běžných rizik a mimořádných událostí ... manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality ... VZ-9-1-16 uplatňuj
Sexuální utopie v praxi, část 2 - Délský potápěč
Plod sexuální revoluce: „Znásilnění na schůzce“ ... a vystavte ji několika letům propagandy, která jí opakuje, že v této oblasti má právo na všechno a jakýmkoliv způsobem – bez jakýchkoliv odpovídajících povinností k Bohu, svým rodičům nebo komukoliv
O sexu převážně nevážně - dovolená v ČR
Publikoval mnoho populárních článků v tisku, rozhovorů, je autorem publicistických relací v rozhlase a v televizi. Za rozhlasový pořad Červené uši obdržel cenu v mezinárodní soutěži vyhlášené Populačním institutem ve Washingtonu. Každoročně se zúčast
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Dále byla vytipována vhodná místa, kam lze témata dopravní výchovy do učiva i výstupů bez problémů zařadit (černý text). 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vzdělávací oblasti (Str. 37, 38) V tematickém okruhu Místo, kde žijeme…. Důraz je kladen n
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
Dítě lze definovat různým způsobem, v závislosti na úelu, pro nč ějž je dítě definováno. Obecně je dítě v podstat definováno negativně ě, jako ne-dospělý. Zpravidla je však dítě definováno chronologicky, tj. vkem ě dospělosti, který stanovují právní
4 Manželství v současném světě -
A.Úroveň poznatků a formování žádoucích postojů v oblasti lidské sexuality nejsou u současné generace dospívajících na takovém stupni, aby vedly k pozitivním změnám jejich sexuálního chování. B. Učitelé nejsou připraveni k provádění sexuální výchovy.
Ministerstvoškolství,
Během studia žáci objevují, že matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti (např. v ekonomii, technice, ale i ve společenských vědách), že je ovlivňována vnějšími podněty (například z oblasti přírodních věd) a že moderní technologie
Rizikové sexuální chování | Základní škola Ivanovice na ...
Projevy sexuální deviace je třeba podchytit včas a také dítěti včas poskytnout adekvátní pomoc; jedině tak je možné předejít spáchání trestného činu. Primární prevencí se rozumí hlavně vytváření zdravých postojů, které následně ovlivňují chování jedi
X Dopravní výchova - DIGIFOLIO
V charakteristice: Vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat… Důraz je kladen na dopravní výcho